Zapytanie ofertowe

 

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-10-06

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

KRZYSZTOF GAŁUSZEWSKI „VEKTOR”

Adres:

Ul. Mickiewicza 58/9b

17-100 Bielsk Podlaski

NIP: 5432031441

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych, polegających na stworzeniu znacznie ulepszonej architektury systemu służącego do projektowania, optymalizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych ERPos oraz jej implementacji.

  1. Prace badawczo – rozwojowe polegające na:
  1. a) Analizie i testach istniejącej architektury systemu i wskazaniu możliwych alternatyw w oparciu o analizę SWOT
  2. b) Na podstawie wykonanej analizy stworzenie dokumentu, prezentującego nową architekturę systemu. Nowa architektura systemu powinna posiadać:
  3. Zdolność obsłużenia minimum 10000 użytkowników,
  4. Brak ograniczeń liczby lokalizacji serwera,
  5. Dopuszczalne opóźnienia przy wprowadzaniu danych dla użytkownika w Europie Zachodniej wynoszące do 600ms.,
  6. Dynamiczne/inteligentne przypisywanie zasobów serwerowych w zależności od obciążenia.
  7. c) Implementacji opracowanej architektury w istniejącym prototypie systemu
  8. d) Przeprowadzeniu testów potwierdzających prawidłowe działanie systemu w oparciu o przestawione założenia
  9. Efektem końcowym z zrealizowanych prac powinien być raport zawierający:

a) Dokumentację z analizy architektury systemu, wraz analizą SWOT możliwych alternatyw,
b) Dokumentację nowej architektury systemu,
c) Dokumentację testów systemu po implementacji nowej architektury.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
1. Łączna cena netto – 90%
2. Termin wykonania umowy – 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 90% x 100
gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 10% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Termin składania ofert:
1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub wysłana na adres e-mail chris.galu@erpos.com
2. Do dnia 16.10.2017 r. do godziny 9.00 oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin związania ofertą wynosi minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronach internetowych: https://erpos.com/pl/oraz www.grantynainnowacje.pl.
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Załącznik można pobrać ze strony https://erpos.com/pl/ Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:
W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:
Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:
1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Dostawcą.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Data wykonania umowy: najpóźniej do 31.03.2018
4. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny, a w szczególności gdy łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Imię i nazwisko: Krzysztof Gałuszewski
Email: chris.galu@erpos.com
Telefon: +48 697456005

Scroll to Top