Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 14 sierpnia 2018 r

Niniejszy regulamin (“Warunki”, “Warunki”) reguluje twoją relację z aplikacją ERPos (“Usługa”) obsługiwaną przez Krzysztofa Gałuszewskiego “VEKTOR” (“nas”, “my” lub “nasza” zwana dalej jako “ERPos”).

Przed skorzystaniem z naszej aplikacji ERPos (“Usługa”) należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane Twoją akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Nie należy korzystać z aplikacji, jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków.

Subskrypcje

Niektóre części Usługi są rozliczane na podstawie subskrypcji (“Subskrypcja (y)”). Rachunki będą naliczane z góry okresowo (“Cykl rozliczeniowy”). Cykle rozliczeniowe są ustalane co miesiąc.

Pod koniec każdego cyklu rozliczeniowego subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na dokładnie tych samych warunkach, chyba że anulujesz lub “ERPos” ją anuluje. Możesz anulować odnowienie subskrypcji na stronie zarządzania kontem online lub kontaktując się z zespołem obsługi klienta “ERPos”.

Do przetwarzania płatności za subskrypcję wymagana jest ważna metoda płatności, w tym karta kredytowa lub PayPal. Użytkownik dostarczy “ERPos” dokładne i kompletne informacje rozliczeniowe, w tym imię i nazwisko, adres, stan, kod pocztowy, numer telefonu i prawidłowe informacje dotyczące metody płatności. Przesyłając takie informacje o płatności, automatycznie upoważnisz “ERPos” do naliczania wszystkich opłat subskrypcyjnych poniesionych za pośrednictwem Twojego konta na takie instrumenty płatnicze.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu automatyczne fakturowanie nie wystąpi, “ERPos” wystawi fakturę elektroniczną wskazującą, że należy ręcznie, w określonym terminie, dokonać pełnej płatności odpowiadającej okresowi rozliczeniowemu wskazanemu na fakturze.

Jednorazowe płatności

ERPos oferuje również jednorazową płatność za wybrane produkty. W przypadku pakietów kredytowych SMS, płatność jest obliczana z góry dla określonej puli kredytów. Niewykorzystane kredyty mogą zostać anulowane po roku od ich zakupu bez możliwości odzyskania wypłaconych środków. Niewykorzystane pakiety kredytowe nie podlegają zwrotowi.

Bezpłatna wersja próbna

“ERPos” może, według własnego uznania, oferować Subskrypcję z bezpłatną wersją próbną przez ograniczony czas lub ograniczoną liczbę zadań wprowadzanych do systemu (“Bezpłatna wersja próbna”). Może być wymagane podanie informacji rozliczeniowych w celu zarejestrowania się w bezpłatnym abonamencie.

Jeśli podasz swoje informacje rozliczeniowe podczas rejestracji w bezpłatnym abonamencie, nie obciążymy Cię opłatami przez “ERPos” do czasu wygaśnięcia bezpłatnej wersji próbnej. W ostatnim dniu bezpłatnego okresu próbnego, chyba że anulujesz subskrypcję, zostaniesz automatycznie obciążony odpowiednimi opłatami abonamentowymi za wybrany typ subskrypcji.

W dowolnym momencie i bez powiadomienia, “ERPos” zastrzega sobie prawo do (i) zmiany warunków oferty bezpłatnej, lub (ii) anulowania takiej bezpłatnej wersji próbnej.
Bezpłatna wersja próbna oferuje funkcjonalność płatnego planu. Jeśli nie kupisz płatnego planu przed końcem okresu próbnego, Twój abonament zostanie automatycznie zmieniony na bezpłatny, co oznacza, że utracisz niektóre funkcje..

Freemium

“ERPos” oferuje bezpłatną wersję pod pewnymi warunkami. Darmowa wersja jest dostępna dla określonego limitu zadań wprowadzonych do systemu i liczby użytkowników miesięcznie. Nie obejmuje również dodatkowych funkcjonalności uwzględnionych w płatnych planach. “ERPos” nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych wynikającą z przejścia z płatnego planu na bezpłatny abonament. “ERPos” głęboko wierzy w sens wolnego oprogramowania, ale nie może zagwarantować trwałości bezpłatnego planu, a niektóre opłaty mogą być naliczane w dowolnym momencie zgodnie z wprowadzonym nowym cennikiem.

Zmiany opłat

“ERPos”, według własnego uznania i w dowolnym czasie, może modyfikować opłaty subskrypcyjne. Wszelkie zmiany opłat subskrypcyjnych zaczną obowiązywać pod koniec bieżącego cyklu rozliczeniowego.
“ERPos” poinformuje Cię z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zmianach w opłatach abonamentowych, abyś mógł wypowiedzieć subskrypcję, zanim taka zmiana stanie się skuteczna.
Dalsze korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmiany w Opłacie subskrypcyjnej oznacza zgodę na zapłacenie zmodyfikowanej opłaty za Subskrypcję.

Zwroty

Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo, płatne opłaty subskrypcyjne nie podlegają zwrotowi.

Konta

Tworząc konto u nas, musisz zawsze podać kompletne i aktualne informacje. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym usunięciem konta w Serwisie.
Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła używanego w celu uzyskania dostępu do Usługi oraz wszelkich działań lub działań pod hasłem, bez względu na to, czy hasło jest związane z naszą Usługą, czy z usługą strony trzeciej.
Użytkownik zgadza się nie ujawniać swojego hasła żadnej stronie trzeciej. Musisz natychmiast nas powiadomić, gdy dowiesz się o naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.
Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu, która nie jest zgodnie z prawem dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego podlegającego jakimkolwiek innym osobom lub podmiotom innym niż osoba bez odpowiedniego upoważnienia lub nazwy, która jest inaczej obraźliwy, wulgarny lub obsceniczny.

Użytkownie

Korzystanie z systemu jest dozwolone wyłącznie w przypadku działań zgodnych z prawem, etyką i dobrymi obyczajami. Wszelkie podejrzenia dotyczące korzystania z systemu w nielegalnych celach będą zgłaszane policji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści publikowane i przekazywane przez system ERPos. W przypadku naruszenia usługi „ERPos” może zablokować konto użytkownika w dowolnym momencie.

Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością “ERPos” i jej licencjodawców. Usługa jest chroniona prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi prawami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nie mogą być używane w związku z żadnym produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody “ERPos”.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez “ERPos”.
“ERPos” nie sprawuje żadnej kontroli nad treścią, polityką prywatności lub praktykami stron internetowych lub usług stron trzecich ani nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że “ERPos” nie ponosi odpowiedzialności ani nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.
Usilnie radzimy zapoznać się z warunkami i polityką prywatności wszelkich stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Wypowiedzenie

Możemy bezzwłocznie wypowiedzieć lub zawiesić Twoje konto bez wcześniejszego powiadomienia lub z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli złamiesz Warunki.
Po rozwiązaniu Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast przestanie obowiązywać. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku “ERPos”, ani jego właściciele, współwłaściciele, dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy ani podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne szkody, w tym między innymi, utratę zysków, danych, użytkowania, wartość firmy lub inne materialne i niematerialne straty wynikające z (i) Państwa dostępu do lub korzystania z lub niemożności uzyskania dostępu do Usługi lub korzystania z niej; (ii) jakiegokolwiek zachowania lub treść jakiejkolwiek strony trzeciej w Usłudze; (iii) wszelkich treści uzyskanych z Usługi; oraz (iv) nieautoryzowanego dostępu, użytkowania lub modyfikacji przekazów lub treści, niezależnie od tego, czy wynika to z gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), czy z jakiejkolwiek innej sytuacji prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, czy nie.

Zastrzeżenie

Korzystanie z Usługi odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Usługa świadczona jest na zasadzie “TAK JAK JEST” i “JAK JEST DOSTĘPNA”. Usługa jest świadczona bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszenia lub przebiegu świadczenia.
“ERPos”, jego spółki zależne, stowarzyszone i jej licencjodawcy nie gwarantują, że a) Usługa będzie działać nieprzerwanie, bezpiecznie lub będzie dostępna w określonym czasie lub miejscu; b) wszelkie błędy lub usterki zostaną naprawione; c) Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników; lub d) wyniki korzystania z Usługi spełnią Twoje wymagania.

Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim, bez względu na przepisy kolizyjne.
Nasze niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami dotyczącego naszej Usługi, a także zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między nami dotyczące Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, do zmiany lub zamiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych warunków.
Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wprowadzeniu zmian, użytkownik wyraża zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, przestań korzystać z Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych warunków, skontaktuj się z nami.

Scroll to Top